تحویل سفارشات

نحوه ارسال سفارشات با توجه به موقعیت کارفرما